విశాఖలో క్రూయిజ్ టెర్మినల్ నిర్మాణం

అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా ప్రతి మేజర్ పోర్టులో క్రూయిజ్ టెర్మినల్ నిమించాలని మూడేళ్ళ క్రిందట కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది....